Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Política e Obxectivos de Calidade

POLÍTICA DE CALIDADE | OBXECTIVOS DE CALIDADE

Política de Calidade


A política de calidade do centro deriva da importancia que ten consolidar unha cultura de calidade no ámbito universitario, da súa consideración como un factor determinante para conseguir a satisfacción das expectativas formativas das súas egresadas e egresados e o seu recoñecemento nos ámbitos académicos, profesionais e sociais en que se integran. Para iso existe o compromiso de empregar todos os recursos humanos e materiais dispoñibles dentro do cumprimento da normativa vixente e en coherencia cos criterios e coas directrices establecidos.

O Equipo Decanal da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo é consciente da importancia da calidade, polo que a considera como un factor estratéxico para lograr que as competencias, habilidades e aptitudes dos seus egresados sexan recoñecidas polos empregadores e pola sociedade en xeral.

Este Equipo Decanal dirixe os seus esforzos cara a plena consecución da satisfacción das necesidades e expectativas razoables, de todos os seus clientes e usuarios, tanto internos coma externos.

Neste senso, comprometese a empregar todos os recursos técnicos, económicos e humanos a súa disposición, sempre dentro do estrito cumprimento dos requisitos legais aplicables, tanto a nivel autonómico como estatal y europeo.

Así, establécense as seguintes liñas xerais que constitúen a política de calidade do centro:

  • Manter unha oferta formativa ligada ás necesidades e expectativas da sociedade para consolidar altos niveis de calidade nas súas titulacións, sen renunciar aos fundamentos académicos da universidade baseados no desenvolvemento do coñecemento, do espírito crítico, da capacidade de análise e de reflexión.
  • Alcanzar o recoñecemento no ámbito nacional e internacional da calidade docente a través da consecución das metas asociadas a indicadores académicos con especial relevancia os que se relacionan coa satisfacción dos grupos de interese.
  • Facilitar a extensión da cultura da calidade e a formación continua en materia de calidade do persoal docente e investigador, persoal de administración e servizos e do alumnado, fomentando a eficacia e a continuidade dos sistemas e dos procesos a ela vinculados. Preténdese a concienciación a todos os niveis.
  • Asegurar a implantación, desenvolvemento e seguimento tanto do sistema de garantía interna de calidade (SGIC) como de todos os procesos vinculados coa calidade que afectan o centro e as súas titulacións. Comprobar que é controlado e revisado de forma periódica.
  • Manter a sistemática de actuación e documentación, para asegurar a calidade dos nosos procesos, e reflexar publicamente a implantación do SGIC.
  • Asegurar que a Política de Calidade é entendida e aceptada por todo o persoal do centro, e que se encontra a disposición dos grupos de interese.
  • Asegurar unha docencia, investigación, xestión e transferencia de coñecemento con perspectiva de xénero para remover os obstáculos que impiden unha igualdade real entre as mulleres e os homes.
  • Acadar un compromiso permanente de mellora continua como norma de conduta, e propoñer e levar a cabo as accións necesarias para o mantemento e a mellora da calidade.

Obxectivos de Calidade


Procesos
Proced.
Obxectivos Indicadores Meta curso
2016-2017
AC
AC-0104 P1
AC-0201 P1
AC-0401 P1
DO
DO-0202 P1
Adaptar a oferta formativa á demanda sen renunciar aos fundamentos académicos da Universidade.
Adaptar o perfil de ingreso do alumnado ao perfil requirido.
Captar un volume de estudantado axustado á oferta de prazas.
Difundir a oferta formativa.
Evolución do estudantado matriculado en cada curso académico ± 10%
Ocupación da titulación -
Preferencia ≥ 90%
Adecuación ≥ 90%
Nota mínima de acceso do estudantado ao título ≥ 6
DO
DO-0201 P1
Mellorar a planificación e desenvolvemento da titulación. Grao de satisfacción do profesorado coa planificación e desenvolvemento da ensinanza ≥ 3.5/5
Grao de satisfacción do alumnado coa planificación e desenvolvemento da ensinanza ≥ 3/5
Mellorar os resultados académicos das titulacións. Duración media dos estudios ≤ 2/2
Taxa de rendemento ≥ 90%
Taxa de abandono ≤ 20%
Taxa de eficiencia ≥ 85%
Taxa de graduación ≥ 65%
Taxa de éxito ≥ 80%
Tempo medio para atopar emprego NA
Xestionar de forma efectiva os programas formativos. Seguimento das titulacións 100%
Acreditación das titulacións 100%
PE
PA-05
PA-06
Mellorar a cualificación do PDI e do PAS. Cualificación do PDI ≥ 50%
Resultados de investigación de carácter académico -
% de PAS en programas de formación -
MC
MC-05 P1
Mellorar a satisfacción dos grupos de interese. Grao de satisfacción das persoas tituladas -
Grao de satisfacción das empresas empregadoras -
Grao de satisfacción do profesorado -
Grao de satisfacción do alumnado -
DE
DE-02 P1
Certificación da implantación do SGC do centro. Certificación da implantación de sistemas de calidade Renovación