Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Traballo Fin de Mestrado

Nesta materia o estudantado, de modo individual, baixo a dirección do/a titor/a que se lle asignará, deberá elaborar, presentar e defender un traballo de investigación inédito ou orixinal, relativo a algún dos temas sobre os que versa o mestrado.

Esta actividade inclúe, fundamentalmente, a recompilación, descrición e análise de fontes e bibliografía; a realización de titorías co titor/a académico; a realización do Traballo de Fin de Mestrado e a presentación e defensa do mesmo.

Para a avaliación do Traballo Fin de Mestrado, o estudantado deberá entregar á persoa coordinadora desta materia (Profª. Dra. Teresa Estévez Abeleira) tres copias do Traballo debidamente encadernadas, así como enviarlle o documento en formato pdf, con polo menos dez días de antelación á data fixada para a exposición e defensa dos Traballos.

O Traballo deberá presentarse co visto e prace do/a titor/a e asinado por este/a.

O Tribunal avaliador dos Traballos Fin de Mestrado, que estará integrado por tres profesores/as do mestrado, avaliará os traballos de acordo cos seguintes criterios:

 • Informe do titor/a: ata 2 puntos
 • Calidade do contido: Ata 5 puntos
  • Metodoloxía: máx. 2 puntos
  • Calidade da redacción: máx. 1 punto
  • Conclusións: máx. 2 puntos
 • Exposición: Ata 3 puntos
  • Claridade expositiva: máx. 2 puntos
  • Capacidade de debate e defensa argumental: máx. 1 punto

Aos efectos da ponderación do apartado 1 o titor/a deberá emitir unha puntuación numérica sobre base 10.

Superar a materia Traballo Fin de Mestrado permitirá ao estudantado acadar as competencias básicas, xerais, específicas e transversais relacionadas na súa guía docente.

 

Traballo Fin de Mestrado - Curso 2020/2021


Regulamento do TFM
Modificación da normativa do TFM

 • Anexo 1 - Modelo de solicitude de proposta do TFM
 • Anexo 2 - Modelo de solicitude de presentación e avaliación do TFM
 • Anexo 3 - Regras para a elaboración do TFM

 

Datas de defensa do TFM 2020-2021

Depósito e defensa do TFM

CONVOCATORIA DATA DEPÓSITO DATA DEFENSA
Xaneiro (adiantada) 14 de xaneiro de 2021 21 de xaneiro de 2021
Xuño 3 de xuño de 2021 10 de xuño de 2021
Xullo 8 de xullo de 2021 15 de xullo de 2021

 

Composición dos tribunais avaliadores do TFM 2020-2021

Tribunal 1:

 • Presidente/a. Titular: Carmen Verde Diego. Suplente: Raquel Vázquez Pérez.
 • Vogal. Titular: Marta García Mosquera. Suplente: Xosé Manuel Pacho Blanco.
 • Secretaria/o. Titular: Teresa Estévez Abeleira. Suplente: Ángel Mariño de Andrés.

Tribunal 2:

 • Presidenta: Maria Antonia Arias Martínez. Suplente: Noemí García Gestoso.
 • Vogal: Titular:  Pablo Grande Seara. Suplente: Mª Dolores Fernández Fustes.
 • Secretario: Titular: Rubén González Rodríguez. Suplente: Raquel Vázquez Pérez.

 

Convocatoria TFM xaneiro 2021
Convocatoria TFM xullo 2021