Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Plan de Estudos

O Mestrado en "Menores en situación de desprotección e conflito social" ten unha carga de 60 ECTS. Estrutúrase en 5 módulos ou bloques temáticos que, á súa vez, divídense en 9 materias, que conforman un total de 48 ECTS de carácter obrigatorio; ao que se engade un Traballo de Fin de Mestrado de 12 ECTS.

Dende a perspectiva temporal, o Mestrado estrutúrase en dous cuadrimestres, cunha carga de 30 ECTS en cada cuadrimestre, deixándose o Traballo de Fin de Mestrado para o segundo cuadrimestre.

Créditos totais ofertados: 60 ECTS.


Plan de Estudos
MóduloMateriaECTSTipoCuad.
Marco normativo da protección do menor Marco normativo da protección do menor 5 OB 1c
Menor en situación de risco e desprotección Medidas de protección do menor en situación de risco e desamparo 7 OB 1c
Adopción nacional e internacional de menores 4 OB 1c
Procedementos civís de protección de menores. Xurisdición voluntaria e contenciosa 4 OB 1c
Menor en situación de conflito social O menor como vítima de feitos delituosos 5 OB 1c
O menor como infractor 5 OB 1c
Proceso penal de menores 5 OB 2c
A intervención socio-educativa con menores en situación de risco, desprotección e conflito social A intervención socio-educativa con menores en situación de risco, desprotección e conflito social 7 OB 2c
A mediación como medio de solución de conflitos con menores A mediación como medio de solución de conflitos con menores 6 OB 2c
Traballo Fin de Mestrado Traballo Fin de Mestrado 12 OB 2c