Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Obxectivos

O obxectivo fundamental deste título é formar investigadores con capacidade de deseñar, poñer en práctica e liderar proxectos e procesos de investigación en materia de desprotección e conflitividade social dos menores de idade, desde unha perspectiva eminentemente xurídica, pero tamén psicolóxica e socio-educativa.

Á súa vez, tamén se pretende que este Mestrado sexa un punto de encontro interdisciplinar para o debate, a análise crítica e a posta en común de ideas tendentes a mellorar a protección xurídica e os mecanismos de intervención psicosocioeducativos que teñen como destinatarios aos menores en situación de risco, desamparo ou conflito social.

Polo demais, tales obxectivos enmárcanse dentro do respecto aos dereitos fundamentais de todas as persoas, con especial atención ao principio de igualdade e non discriminación entre homes e mulleres, e o de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade de acordo coa súa normativa de aplicación, (principalmente, a O 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de homes e mulleres; e a Lei 51/2003, do 2 de decembro, de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade).